Voorwaarden

Praktijk Marjon Douffet                                          AGB Praktijk              90001512

CranioSacraal Therapie                                         AGB Persoonlijk        90028555

Atlascorrectie                                                          KvK                            30259886

Acacialaan 15                                                          BIG registratie           89033491704

3941 JP Doorn                                                         Prestatiecodes          24009/24601

Tel. 06 21908310                                                      www.atlas-cranio.nl

 

Afspraken en praktische informatie met betrekking tot werkwijze CranioSacraal Therapie en Atlascorrectie

 

 • De client is voorgelicht door de therapeut over Craniosacraal therapie/Atlascorrectie en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels folder, artikelen of intakegesprek.
 • De therapeut verplicht zich te houden aan de regelgeving van de beroepsvereniging LVNT welke vermeld staan in de beroepscode, beroepsprofiel en de praktijkregels. Deze documenten zijn rte vinden op de website van de LVNT( www.lvnt.nl).
 • De therapeut verplicht zich informative te verstrekken aan de cliënt betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloedt.
 • De cliënt verplicht zich alle relevante informative te vertstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informative, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overage behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt.
 • De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €90 voor de intake en het bedrag van €90 per 45 minuten voor een sessie hierop volgend, contant of per overschrijving binnen 14 dagen te voldoen.
 • Afspraken die niet worden nagekomen of niet tenminste 24 uur van te voren zijn geannuleerd, worden voor 50% in rekening gebracht.
 • Kosten van een niet tijdig geannuleerde afspraak kunnen niet worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar,
 • De therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens zoals bepaald is in de Nederlandse wetgeving.
 • De cliënt heft recht op inzage in het eigen dossier.
 • De therapeut mag zonder instemming van de cliënt geen behandeling verrichten.
 • Beëindiging van de behandelingen kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Indien de cliënt de voortzetting van het behandeltraject niet langer op prijs stelt, kan de cliënt voor eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.
 • Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich richten tot SCAG.nl.
 • Voordat de cliënt overgaat tot het indienen van een klacht, is het aan te bevelen om eerst een gesprek met de therapeut te hebben.
 • CranioSacraal therapie en Atlascorrectie zijn niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Ze zijn bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijd gesteld als de huisarts en/of de specialist op de hoogte is van uw klachten.
 • Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van CranioSacraal therapie of Atlascorrectie niet weggenomen worden. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandeltraject.
 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met de huisarts en/of specialist.
 • De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

 

Ondergetekenden verklaren op de hoogte te zijn van bovengenoemde afspraken en praktische informatie.

 

 

 

 

Naam cliënt:                                                            __________________________________                                                                                                         

 

 

Naam therapeut:                                                    ___________________________________

 

 

 

Handtekening cliënt:                                              ____________________________________

 

                                                                                                        

 

 

Handtekening therapeut:                                      ____________________________________